نویسنده = بهمن نامور مطلق
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خوانش تکوینی در مطالعه آثار طراحی گرافیک معاصر ایران (مطالعه موردی: طرح جلد رمان «نان سالهای جوانی»)

دوره 14، شماره 32، تابستان 1400

10.30480/vaa.2020.2705.1419

مینا موهبتی؛ مریم لاری؛ بهمن نامور مطلق؛ ابوالفضل داوودی رکن آبادی؛ سودابه صالحی


2. برگرفتگی های نو از نگارگری در دو اثر یعقوب امدادیان بر مبنای جایگشت ژرار ژنت

دوره 14، شماره 32، تابستان 1400

10.30480/vaa.2021.3073.1486

منیژه کنگرانی؛ بهمن نامور مطلق؛ محمدعلی خبری؛ محمدرضا شریف زاده


3. خوانش بیش متنی نقاشی ژکوند اثر رنه مگریت بر اساس گونه شناسی ژرار ژنت

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-21

10.30480/vaa.2019.700

اعظم حکیم؛ بهمن نامور مطلق