کلیدواژه‌ها = نگارگری
تعداد مقالات: 9
1. برگرفتگی های نو از نگارگری در دو اثر یعقوب امدادیان بر مبنای جایگشت ژرار ژنت

دوره 14، شماره 32، تابستان 1400

10.30480/vaa.2021.3073.1486

منیژه کنگرانی؛ بهمن نامور مطلق؛ محمدعلی خبری؛ محمدرضا شریف زاده


4. روابط تولید قدرت در سوگنگارة شستن و عطرآگین کردن پیکر رستم

دوره 12، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 105-123

10.30480/vaa.2020.752

نسرین سیدرضوی؛ سید سعید سید احمدی زاویه


9. منطق انتزاع در فضای نگارگری شرق و غرب

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-61

10.30480/vaa.2009.607

حبیب الله ایت اللهی؛ مهران هوشیار