دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش گیل گمش بر هنر مفرغ کاری لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1397

10.30480/vaa.2019.674

یوسف منصورزاده


2. تصحیح یک اشتباه: مطالعه ای در ماهیّت متن موسوم به دیباچة مرقّع بهزاد و مؤلف آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.30480/vaa.2021.3460.1564

حنیف رحیمی پردنجانی


3. روایت شناسی دیداری: تحلیل روایت های ایستا و متوالی در تصاویر بر پایۀ روش «گینگر هوروت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.30480/vaa.2021.3157.1501

احد وریجی؛ ایرج داداشی