معناداری مؤلفه های شباهت و تفاوت در بیان هویت و تأثیرگذاری آن در گرافیک شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گرافیک و هنرهای تجسمی، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ره، شهرری، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی: دانشیار، گروه ادبیات، دانشکده ادبیات ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی: استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی: استاد، گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30480/vaa.2022.3685.1612

چکیده

کسب هویت و رهایی از بحران آن، همواره از مباحث مهم جوامع انسانی بوده است. انسان به آن دلیل انسان است که موجودی است هویت‌ساز، بنابراین، هویت اجتماعی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های نوین انسان شهرنشین است. از آن‌جایی که «هویت» مجموعه‌ای از صفاتی است که باعث تشخص یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر می‌شود؛ گرافیک شهری نیز به تبعیت از این معیارها، شخصیت یافته و مستقل می گردد. در این میان، شباهت افراد با یکدیگر برای اکتساب هویت جمعی و تفاوت فرد با دیگران به جهت تمایز او برای کسب هویت شخصی، تناقضی است که همواره طراحان گرافیک شهری را به چالش می-کشاند. لذا هدف از این پژوهش، بررسی دو مؤلفه شباهت و تفاوت و کارکرد آن‌ها در طراحی گرافیک شهری و یافتن شیوه‌هایی نوین برای هویت بخشیدن به مکان های شهری است. نتایج حاصله از تحقیق فوق نشان می‌دهد که مؤلفه ‌های شباهت و تفاوت در گرافیک شهری، قادر است مدل دیالکتیکی هویت را به امری فراتر از جامعه‌پذیری صرف بسط دهد. در این راستا، تعیین هویت در گرافیک شهری، در تفاوتی نهفته است که افراد در زندگی های فردی دارند و تا حدی از شباهت در هویت های جمعی آن‌ها ساخته می‌شوند. بنابراین گرافیک شهری یکی از ابزارهای مهمی است که منجر به شناخت خصوصیت‌های مشابه و منحصربه‌فرد شهروندان با حفظ تفاوت‌های‌شان می‌شود. پژوهش حاضر با روشی کیفی و مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته و پس از به‌دست آوردن داده‌های اولیه، نسبت به تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون اقدام شده است.

کلیدواژه‌ها