نامه هنرهای تجسمی و کاربردی (VAA) - اهداف و چشم انداز