نامه هنرهای تجسمی و کاربردی (VAA) - فرایند پذیرش مقالات