داوران

ابراهیم باقری طالقانی / استادیار، دانشگاه سمنان

ابوالقاسم دادور / استاد، دانشگاه الزهرا

احمد صالحی کاخکی / دانشیار، دانشگاه هنر اصفهان

اصغر جوانی جونی / دانشیار، دانشگاه هنر اصفهان

اصغر فرشچیان مقدم / دانشیار، دانشگاه تهران

اصغر فهیمی‌فر / دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

اصغر کفشچیان مقدم / دانشیار، دانشگاه تهران

امیر فرید / استادیار، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

امین ایرانپور / استادیار، دانشگاه شاهد

پریسا شاد قزوینی / دانشیار، دانشگاه الزهرا

جلال‌الدین سلطان کاشفی / استاد، دانشگاه هنر تهران

جمال عرب‌زاده / استادیار، دانشگاه هنر تهران

حسن سلطانی / دانشیار، دانشگاه هنر

حمیدرضا قلیچ‌خانی / پژوهشگر مستقل

خشایار قاضی‌زاده / استادیار، دانشگاه شاهد

داوود شادلو / استادیار، موسسه آموزش عالی فردوس

رضا افهمی / دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

الریش مارزلف / استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان

زهرا رهبرنیا / دانشیار، دانشگاه الزهرا

سجاد باغبان ماهر / استادیار، دانشگاه هنر اصفهان

سعید خودداری نائینی / استادیار، دانشگاه هنر تهران

سودابه صالحی / دانشیار دانشگاه هنر تهران

صمد سامانیان / دانشیار، دانشگاه هنر تهران

عفت السادات افضل طوسی / دانشیار، دانشگاه الزهرا

علی بوذری / استادیار، دانشگاه هنر تهران

علی شیخ مهدی / دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

علی ومندشعاری / دانشیار، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

علی‌اصغر میرزایی مهر / استادیار، دانشگاه علم و فرهنگ

علیرضا اژدری / استادیار، دانشگاه تهران

غلامعلی حاتم / استاد، دانشگاه هنر تهران

فتانه محمودی / دانشیار، دانشگاه مازندران

فریناز فربود / استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

کامران افشار مهاجر / دانشیار، دانشگاه هنر تهران

لیلا غفاری / دانشگاه هنر تهران

محسن حسن‌پور / استادیار، دانشگاه شهید رجایی

محمد خدادادی مترجم‌زاده / دانشیار، دانشگاه هنر

محمد خزایی / استاد، دانشگاه تربیت مدرس

محمد فدوی / استاد، دانشگاه تهران

محمدتقی آشوری / استاد، دانشگاه هنر تهران

محمدرضا مریدی / استادیار، دانشگاه هنر تهران

محمدصادق ابوالقاسمی / استادیار، دانشگاه شیراز

مریم لاری / استادیار، دانشگاه آزاد

مهدی حسینی / استاد، دانشگاه هنر تهران

مهدی صحراگرد / استادیار، دانشگاه آزاد

مهدی کشاورز افشار / استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

مهدی گلچین عارفی / بنیاد دایرةالمعارف اسلامی

مهدی محمدزاده / دانشیار، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهدی مکی‌نژاد / عضو هیات علمی فرهنگستان هنر

مهران هوشیار / دانشیار، دانشگاه هنر سوره

هانیه نیکخواه / استادیار، دانشگاه هنر تهران

ولی‌الله کاووسی / بنیاد دایرةالمعارف اسلامی

یاسمن خداداده / دانشیار، دانشگاه تهران

یعقوب آژند / استاد، دانشگاه تهران