نامه هنرهای تجسمی و کاربردی (VAA) - واژه نامه اختصاصی