تحلیل جایگاه البسه و زنان لباس‌پوش درآثار گوستاو کلیمت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه نقاشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه نقاشی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.30480/vaa.2022.3768.1639

چکیده

همواره نمایش البسه در آثار نقاشان از موضوعات قابل ملاحظه بوده است. انتخاب پوشش مناسب با سوژه و مهارت نمایش آن در آثار نقاشی نشان‌دهنده‌ی نقش مهم لباس به‌عنوان ابزاری توصیف‌کننده و قدرت‌مند است. می‌توان از طریق پوشش و لباسی درخور، به سوژه شکوه مضاعف بخشید. درآثار گوستاوکلیمت لباس از جایگاه ویژه‌ای برخورداراست و درارتباط با زنان به نمایش درآمده است. در آثار این هنرمند جامه‌ علاوه بر زیبایی در فرم ظاهری، کارکردی استعاری و نمادین دارد. این پژوهش که با هدف بررسی و تحلیل نقش‌مایه‌ی لباس و زنان ملبس در نقاشی‌های کلیمت انجام گرفته‌‌است، سعی درکشف معانی پنهان رمزگذاری شده در پس جامه‌ی زنان و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شکل‌گیری آثار او دارد و درپی یافتن پاسخ به این سوال است که : البسه زنان درآثار این هنرمند نقاش دربردارنده‌ی چه مفاهیمی هستند و ارتباط این مفاهیم با موضوعات اجتماعی و فرهنگی دوران چیست؟ روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و شیوه‌ی گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری پایگاه‌های آنلاین می‌باشد. در ابتدا 9 نمونه از مشهورترین آثار نقاش، با محوریت البسه و زن انتخاب شد. درادامه ارتباط میان جامه، تزئینات آن، زنان و جایگاه آن‌ها در بستر جریانات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که البسه بیش از آن‌که کارکرد زیبایی‌شناختی داشته باشند، نماد فردیت، برابری جنسیتی و آزادیِ زنان هستند. تاکید بیش از حد برلباسِ زنان از طریق نقوش تزئینی، نمایش زنان لباس‌پوشِ قهرمان درتقابل با مضامین اساطیری تابلوها، به تصویرکشیدن لباس‌های آزاد و یک‌تکه در تضاد با لباس‌های مُطبقِ کلاسیک، جلوه‌گاه تغییر هویت زنان و از مصادیق این ادعا هستند. همچنین جریان‌های هنری نظیر اصلاح لباس که در ادامه‌ی جنبش جدایی‌طلبی وین شکل گرفت و همچنین جنبش زنان و ارتباط هنرمند با حلقه زنان این جنبش از عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری چنین مجموعه‌ی ارزشمندی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Place of Dress and Dressed Women in the Works of Gustav Klimt

نویسندگان [English]

  • rahil barati 1
  • jamal arabzadeh 2
1 Department of Painting, Faculty of Arts, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Department of Painting, University of Arts, Tehran, Ira
چکیده [English]

Abstract
Dress has always been among the significant themes of the painters’ works. Selecting the dress appropriate to the subject and how skillfully this is displayed in painting manifests the significant role of dress as a descriptive and powerful instrument. Being dresses congruently, the subject can be highly glorified and magnified and precisely viewing the dress specifications one can discover the subjects’ personality traits, place and social position. Up to the late nineteenth century, dress was displayed associated with that age’s society culture painted realistically. Late nineteenth century and early twentieth century witnessed Austrian painter, Gustav Klimt, who painted innovatively inspired by symbolism.
In the works of Gustav Klimt also dress is given a particular place. Majority of his works are themed by women and dress. Women’s dress does not resemble the realistic samples of the time in his works and neither in fabric design nor in the general form there does one see a resemblance to previous art. These dresses function colonially and symbolically in addition to their unique aesthetics. This research aims at investigation into and analysis of the theme of dress and dressed women in Klimt’s paintings to discover latent encrypted meanings behind the women’s dress and to study the effective social factors on the artist’s works. Moreover this is to find the answer the question as follows: i) what concepts are connoted in Klimt’s works and Under what social or cultural influences the artist selected his painting’s subjects, i.e. dressed women? The research is a descriptive-analytic in term of methodology with a library based approach towards the data collection. Firstly, nine sample of the most reputable Klimt’s paintings were picked up the theme of which revolved around the dress and woman. Following, the association between dress, its decorations, women and their place were studied on the sociological basis.
The findings imply that, beyond the aesthetic functions of dress, this symbolizes the women’s individuality, sexual equality and freedom as well as symbolizing a glorified celebration against men. This is exemplified by overemphasis on women’s dress through decorative, abstract and geometric designs, hero dressed women displaying in contrast to the mythological and religious themes in painting, depiction of loose and uniform dresses in contrast to the classical dresses which are manifestations of the women’s identity change and highlight their reviving role in modern society formation at that age. The proof of what implied as findings can be the extension of psychological theories in support of women’s sexual desires and emphasis on mythological figures such as Eron, emergence of modernism in Europe and simultaneity of painters of Vienna Secession Movement with feminism movement. The simultaneity of these factors significantly influences the selection of dress as a women’s freedom of speech right instrument by painters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s Clothing
  • Decorating Clothes
  • Feminism
  • Symbolism Painting
  • Gustav Klimt