مقایسه ارتباط‌پذیریِ نشانهای ملی دوره قاجار و جمهوری اسلامی ایران با توجه به نوع استعاره‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.30480/vaa.2024.4704.1818

چکیده

شناخت استعاره‌ها در میان هشت اصل سازمان‌دهنده به ادراک بصری مخاطبان از طریقِ بررسی مبدأ و مقصد استعاره‌، مفاهیم انتزاعی را برای آنان، ملموس و انتقال‌پذیرمی‌سازند. مسئله پژوهش، مقایسه چگونگی استفاده از استعاره‌ها در نشان‌های ملی دوره قاجار و جمهوری اسلامی و نحوه برقراری ارتباط آنها با مخاطبان به‌رغم بن‌مایه‌های فرهنگی، اهداف ملی و اغراض سیاسی متفاوت آنها است. از آن‌جاکه کشور ایران پس از انقلاب اسلامی، اصل توحید را در رکن حاکمیت به جای محوریت پادشاهی می‌نشاند، پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی-تحلیلی، به ضرورت آشکار می‌کند که چگونه این تفاوتِ نگرش نسبت به دوره قاجار، در استفاده از استعاره‌ها برای القای بن‌مایه‌های فرهنگی، اهداف ملی و اغراض سیاسی در نشان‌های‌ ملی خود را نشان می‌دهد. چگونه با مخاطب خود ارتباط برقرار می‌کند. نتایج پژوهش حاکی از عملکرد متفاوت این دو دوره در به‌کارگیری نوع استعاره‌ها برای برقراری ارتباط است. نشان شیر و خورشید با تأیید نقش مرکزی شاه در سلطنت و تبعیت از معانی مورد انتظار در استعاره‌ها، تنش و تأمل کمتری را می‌طلبد. در نتیجه سریعتر ارتباط برقرار می‌کند. در نشان جمهوری اسلامی به علت حل مسئله ادراکی، تنش زیاد است، دیرتر با همه ارکان آن ارتباط برقرار می‌شود و تأمل بیشتری می‌طلبد. افزون‌براین، پژوهش پیش‌ رو تأیید می‌کند که هر چند واکنش زیباشناختی مخاطب پاسخی است به اصول جهانشمول سازمان‌دهنده به یک نشان اما تأکید بر استعاره بصری و معانی آنها درک نهایی آن‌را به تجربه، دانش و زمینه اجتماعی-فرهنگی آنها وابسته می‌کند و آن اصول جهانشمول در فرآیند درک استعاره‌ را به تعامل با فرهنگ و دوره‌های تاریخی یک تمدن وامی‌دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the relatability of the national emblems in the Qajar period and the Islamic Republic of Iran according to the type of metaphors

نویسندگان [English]

  • Sajedeh Nikian 1
  • Farideh Afarin 2
1 Graduate , MA of Art studies, Semnan university. Semnan. Iran.
2 Art Studies. Department, Art Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Examining the national emblems of Iran, with an emphasis on visual metaphors, revealed several aspects of them. Identifying the types of metaphors and their mode of presentation is an effective factor in detecting the level of tension between their origin and destination and a way to identify the level of communication in them.Examining the practical and communicative dimension of metaphors and their effects on the audience can be used as the main indicator of logo design.Through this study, it is possible to consider the greatest impact on the audience through metaphor-making and illustrate the level of communication with them. The study of synthesis and proximity metaphors in two emblems revealed that the sign of lion and sun needs less explanation and elaboration in order to understand due to their destination in the world and benefits from less complexity than more composite visual metaphors. Therefore, it is easier to understand the concepts in this sign, and it is easier to communicate with them. Analyzing the concepts reveals the themes and national meanings that can be extracted from the sign of the lion and the sun, which include: the importance of Shiism and the place of imam Ali (peace be upon him) in the beliefs of the Iranian people, the power and sanctity of the king, courage and protection of the country, unity and victory. Blessings, fertility, peace, etc.The emblem of the Islamic Republic is more intense compared to the lion and the sun, and for this reason it will be more difficult to understand and the relationship with it is more complicated, but it needs less explanation and elaboration due to the mode of display of . Metonymy. In the national emblem of the Islamic Republic, the following topics, meanings and dimensions can be understood: the importance of Islam, religion and monotheism in the country, guarding and defending the country, the important position of the Qur'an and the Prophet of Islam as the bringer of the book, the desire to learn Islam in the world, etc.Finally, the study of signs in these two periods indicates the simultaneous use of two types of metaphor and metonymy through principle of constitution and syntagmatic one . The use of metaphors helps to convey the required concepts and purposes to the audience through images and to make communication possible through them. Comparing the two emblems of the Qajar and the Islamic Republic from a metaphorical perspective, shows the difference in their attitudes in choosing the type of governance. The Qajar rule, a government with the rule of the kingdom and the Islamic Republic,has placed God's rule in the center of its circular emblem. One is interested in the domination of the monarchy, and the other is the desire for the universalization of Islamic rule throughout the world. The communication of one is faster and more immediate due to relying on more familiar elements, and the second requires more explanation and elaboration from the angle of combined metaphors.It communicates later and is still more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual metaphor
  • mode of representation
  • national emblem of Iran
  • relatability
  • tension