تحلیل اثرگذاری عملکرد رنگ در منظر بر رونق گردشگری روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، گروه موزه و گردشگری

3 عضو هیات علمی دانشکده هنر های تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

4 مدرس گروه موزه و گردشگری، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

10.30480/vaa.2023.4553.1793

چکیده

در دنیا روستاهایی وجود دارند که ظاهری متفاوت از آنچه که همیشه از یک روستا تصور می شود دارند و رنگ آمیزی منظر در این روستاها نه تنها شادی و نشاط را برای جامعه محلی تامین می کند، بلکه با جذب گردشگر به روستا رونق اقتصاد محلی را هم به دنبال دارد. پژوهش حاضر به کمک روش کیفی (راهبرد تحلیل مضمون) و مطالعات ساختاری-تفسیری با استفاده از نرم افزار میک مک به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی برای تبدیل روستا به یک مقصد گردشگری با محوریت رنگ آمیزی منظر است. ابزار گردآوری داده در پژوهش حاضر، فرم مصاحبه بوده و داده ها به کمک روش گلوله برفی جمع آوری شده است . نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که سه عامل ایمن بودن مسیرهای دسترسی به روستا به منظور انتقال مصالح و رنگ مصرفی به روستا، بهبود و توسعه زیرساخت ها و تسهیلات گردشگری به کمک رنگ آمیزی و نزدیکی به معادن رنگ های طبیعی از بحرانی ترین و کلیدی ترین پیشران های زیرساختی هستند. همچنین، بر اساس نتایج مستخرج از نرم افزار میک مک توانمندسازی جامعه محلی مهمترین پیشران اجتماعی شناسایی شد. به علاوه، انتخاب رنگ مصرفی و کیفیت آن با توجه به معماری و اقلیم روستا، ترک گیری و زیرسازی دیوارها، استفاده از رنگ های مخصوص نما (سیلکون دار)، پرهیز از شلوغ کاری در نقش های دیواره ، رنگ خاک روستا و نوع مصالح مصرفی روستا به عنوان تاثیرگذارترین متغیرهای کالبدی معرفی شدند. در نهایت، می توان گفت که توجه به پیشران های کلیدی در رنگ آمیزی منظر روستایی می تواند راهکار اقتصادی خلاق در راستای رونق گردشگری روستایی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact analysis of the color performance in the landscape for the development of rural tourism

نویسندگان [English]

  • Zahra Mirzaei Arjanaki 1
  • Neda Torabi Farsani 2
  • Parisa Darouei 3
  • Mahdi Rastghalam 4
1 Master’s Student in Tourism at Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Department of Museum and Tourism; Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Faculty of Visual & Fine art; Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Geography- Rural Planning PhD, lecturer at Department of Museum and Tourism; Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

There are villages in the world that have a different color than what is always thought of as a village, and the coloring of the landscape in these villages not only provides happiness and vitality to the local community but also by attracting tourists to the village and promotes the local economy. The present research, with the help of a qualitative method (Thematic analysis) and interpretive structural modeling through MICMAC software, strive to identify the key drivers for turning the village into a tourist destination with the help of coloring the rural landscape. The tool of data collection in the present study was an interview form and the data was collected using the snowball sampling method.
The results of the data analysis illustrated that the three factors of the safety of access routes to the village, the existence and possibility of developing infrastructure and tourism facilities, and the proximity to natural color mines are among the most critical and key infrastructure drivers. Also, based on the results extracted from MICMAC software, empowerment of the local community was identified as one of the most important social drivers. In addition, the choice of color to be used and its quality according to the architecture and climate of the village, cracking and underlying of the walls, using special colors for the facade (silicone), avoiding busy work on the patterns of the walls, the color of the village soil and the type of materials used was introduced as the most effective physical variables.
Lastly, it can be said that paying attention to the key drivers in the coloring of the rural landscape can be a creative economic solution for promoting rural tourism.


There are villages in the world that have a different color than what is always thought of as a village, and the coloring of the landscape in these villages not only provides happiness and vitality to the local community but also by attracting tourists to the village and promotes the local economy. The present research, with the help of a qualitative method (Thematic analysis) and interpretive structural modeling through MICMAC software, strive to identify the key drivers for turning the village into a tourist destination with the help of coloring the rural landscape. The tool of data collection in the present study was an interview form and the data was collected using the snowball sampling method.
The results of the data analysis illustrated that the three factors of the safety of access routes to the village, the existence and possibility of developing infrastructure and tourism facilities, and the proximity to natural color mines are among the most critical and key infrastructure drivers. Also, based on the results extracted from MICMAC software, empowerment of the local community was identified as one of the most important social

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Village
  • Colored villages
  • Landscape
  • Rural Tourism