معرفی شاهنامه مصور مورخ 1044 ه.ق. کابل برای نخستین بار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.30480/vaa.2012.257

چکیده

نسخه خطی، تصویری و تاریخی و آثار مکتوبی که در موزه ملی یک کشور نگهداری می‌شوند جزو دارایی‌های فرهنگی و معنوی آن کشور به شمار می‌آیند و معرفی این آثار برای سایر ملل و آیندگان بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا بر همگان واجب است که در حد توان گامی درخور برای معرفی این آثار فرهنگی و هنری بردارند. در این مقاله سعی شده است تا گوشه‌ای از فرهنگ، تاریخ و آثار ادبی کشور افغانستان معرفی گردد چراکه ارائه آثار این کشور برای کشورهای هم‌جوار به‌ویژه ایران – که از اشتراکات فرهنگی – تاریخی و زبانی بیشتری با آن برخوردارند – امری ضروری به نظر می‌رسد. لذا ضمن معرفی نسخه مذکور و با ارائه چند داستان از آن به توصیف نگاره‌هایی چند نیز پرداخته می‌شود. این شاهنامه مورخ 1044 هجری قمری بوده و دارای 140 تصویر با نگارگری محمد سمیع محمد شفیع و با خوشنویسی ارزندۀ عبدالرزاق ابن عطاالله تهیه‌شده که تاکنون به جامعه ادبی و هنری جهان معرفی نشده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تاریخی است.

کلیدواژه‌ها