بیان مفهومی برند و جوهرۀ آن در گسترۀ ارتباطات: مورد پژوهی برند اپل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.30480/vaa.2012.261

چکیده

پژوهش حاضر به منظره بررسی و شناخت جوهرۀ برند و چگونگی به‌کارگیری آن در گسترۀ ارتباطی و تبلیغاتی آن برند صورت گرفته است و دیدگاه‌های مرسوم در این مورد را مطرح می‌کند.شیوه تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی و غیرتعاملی است و در آن از روش مورد پژوهی استفاده‌شده است.در این تحقیق یکی از نمونه‌های انتخاب‌شده به‌عنوان موردپژوهش برند اپل بوده که استراتژی‌های ارتباطی مبتنی بر جوهرۀ برند آن موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. اطلاعات زمینه‌ای موردنیاز برای تحلیل موردپژوهش از طریق مرور منابع مکتوب چاپی و الکترونیکی حاصل‌شده است که برندهای موفق، استراتژی‌های خود را در پیوند با مخاطب بر اساس تعهد و جوهرۀ آن برند تدوین می‌نمایند و همچنین استدلال می‌کند که نحوۀ تدوین و خلق مفهوم. جوهرۀ یک برند می‌تواند در متمایز و منحصربه‌فرد نمودن آن نقشی اساسی ایفا کند. درواقع یک برند حق انحصاری بدون زمان را برای خود و از طریق این استراتژی‌ها تعریف می‌نماید

کلیدواژه‌ها