چاپ پارچه به روش پیچمان و توان کنترل نقش مایه در فرآیند آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.30480/vaa.2012.263

چکیده

 
قابلیت ثبت تصاویر واقعیت اجتماعی توسط عکاسی و ورود آن به دنیای مطبوعات یکی از مهم‌ترین دست آوردهای بشر در عصر مدرن بشمار می‌آید. فتوژورنالیسم در دهه 1920 با اتکا به پیشینه مستندنگاری که از اواسط قرن نوزدهم به مطبوعات راه‌یافته بود، به شکلی حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر از طرف عکاسان و صاحبان نشریات دنبال شد و به‌تدریج دوران طلایی را در تاریخ عکاسی رقم زد. درواقع عکاسی مطبوعاتی از اواخر دهه 1920 تا اوایل دهه 1960 در عصر نشریات مصور به اوج شکوفایی خود رسید که از این دوران به‌عنوان «عصر طلایی فتوژورنالیسم» یاد می‌شود. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری «عصر طلایی فتوژورنالیسم» به بازشناسی این دوران در فاصله زمانی دهه‌های 20 تا 60 قرن بیستم پرداخته است. نتایج این پژوهش که به کمک روش تحقیق تاریخی و توصیفی انجام پذیرفته نشان‌دهنده این است که پیشرفت درزمینهٔ ساخت ابزار و تجهیزات عکاسی، پیدایش و رشد نشریات تصویری پیشرفته، تغییر شیوه صفحه‌آرایی و ارائه تصویر در مطبوعات و سرانجام تشکیل و گسترش آژانس‌های عکس ازجمله عوامل مؤثر در پیدایش و شکل‌گیری «عصر طلایی فتوژورنالیسم» به شمار می‌آیند.