چشم انداز جهان سوررئالیستی در کلاژ های مکس ارنست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.30480/vaa.2013.265

چکیده

در شکل‌گیری هنر سورئالیستی و تجسم بصری ایده‌های مکتوب سورئالیسم شاید نقش کمتر هنرمندی به‌اندازه ارنست تعیین‌کننده و حیاتی بوده است. این پژوهش تحلیلی- که داده‌های آن از منابع کتابخانه‌ای گرفته‌شده- باهدف شناخت دستاوردهای ارزشمند ارنست در به تصویر کشیدن جهان بکر سورئالیستی، رویکرد منحصربه‌فرد این هنرمند را در به‌کارگیری تکنیک کلاژ بررسی کرده است و سعی دارد با تشریح روش نسبتاً پیچیده تصویرسازی او، چگونگی موفقیت ارنست را در برگرداندن زبان ادبی سورئالیسم به زبان تصویر توضیح دهد. در کنار آن، مقایسه میان نمونه‌های کلاژ کوبیستی و دادائیستی با نوع متفاوت ارنست ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که نگرش و برخورد این هنرمند نسبت به ابزار پیش رویش یعنی کلاژ که ماهیتی نامتجانس و التقاطی دارد، کاملاً حساب‌شده و با در نظر گرفتن اصولی است که خلق یک تصویر تمامیت یافته و قائم‌به‌ذات می‌طلبد. تصویری که «زیبایی تکان‌دهنده» آن تنها، نتیجه برخورد تصادفی میان اجزا نیست که به مدد مهارت تکنیکی و نظم آگاهانه‌ای که هنرمند اعمال کرده است، شوک بصری حاصل، دارای تأثیری مضاعف و ماندگار شده است

کلیدواژه‌ها