بررسی ظرفیت های ارتباطی نقاشی دیواری (مقایسه نظام ارتباطی نقاشی دیواری با نقاشی سه پایه ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.30480/vaa.2013.266

چکیده

آثار هنری پیام‌های کانونی، ویژه و عمیق انسان را منتقل می‌کنند و اغلب از مکونات قلبی، باورها و اعتقادات او سرچشمه می‌گیرند. در میان آثار تجسمی، نقاشی دیواری به دلیل نحوه ارائه اثر و چگونگی مواجهه با مخاطب دارای ساختار ارتباطی ویژه‌ای است. از سوی دیگر روند تولید این آثار در دوران معاصر علاوه بر برخورداری از فناوری‌های نوین و فرآیندهای علمی و دانشی، مبتنی بر تجربه تاریخی و قرن‌ها مهارت اندوزی بشر در استفاده از این هنر است. این ساختار ارتباطی در اثر تجربه در دیوارنگاری و تأثیربخشی قابل‌توجه آن، در تبلیغات محیطی و سایر هنرهای شهری نیز بکار گرفته‌شده است. شناخت و تعریف سازوکار ارتباطی آثار دیواری در مقایسه با نقاشی سه پایه‌ای، بهتر و جامع‌تر میسر می‌شود. در مقایسه نحوه ارتباط این دو گونه نقاشی و بررسی جامعه مخاطبشان رفتار ارتباطی آن‌ها قابل‌تشخیص و تمایز بوده و این تفاوت می‌تواند به معنای ظرفیت ارتباطی چشمگیر دیوارنگاری تلقی شود. این پژوهش از طریق روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است. مقایسه سازوکار ارتباطی نقاشی دیواری و نقاشی سه پایه‌ای باهدف شناخت و معرفی ابعاد کیفی ارتباط اثر دیوارنگاری با مخاطب صورت گرفته و مزیت‌ها، تأثیرات، روندها، خصوصیات و کارکردهای ارتباطی آثار نقاشی دیواری، برای استفاده مطلوب از آن‌ها در راستای انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی به جامعه، موردبررسی و تحلیل واقع‌شده‌اند

کلیدواژه‌ها