تحلیلی بر مفهوم و کاربرد پیش خورد در طراحی تعاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

اصطلاح "پیش خورد" از نظریه کنترل اقتباس شده و کمتر از دو دهه است که به حوزه طراحی تعاملی معرفی شده است؛ اما متاسفانه طراحان هنوز اطلاع کافی و درک مناسبی از مفهوم و کاربرد آن در محصولات تعاملی ندارند و ابهام فراوان بین مفاهیم پیش خورد، بازخورد و افردنس، عامل دیگری است که باعث گردیده تا کمتر در طراحی تعاملی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم و کاربرد اصطلاح پیش خورد و ارائه مثالهای کاربردی در جهت رفع ابهام و شفاف سازی کاربرد آن در حوزه طراحی تعاملی است تا طراحان بتوانند ضمن اشراف بر موضوع، به درستی از آن در محصولات و سطوح رابط کاربری استفاده نمایند. بنابراین ضمن معرفی پیشینه ورود اصطلاح پیش خورد به طراحی تعاملی، وجوه تشابه و تمایز آن با مفاهیم بازخورد و افردنس به همراه جداول تحلیلی بطور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و انواع پیش خورد با ذکر مثال های کاربردی معرفی شده است و در پایان الزامات کاربرد پیش خورد در طراحی محصولات تعاملی، در قالب ده دستورالعمل کاربردی ارائه شده است، که می توانند چک لیست مناسبی برای طراحی پیش خوردها و ارزیابی سطوح رابط کاربری محصولات تعاملی باشند.

کلیدواژه‌ها


Bartol, K. (2008). Management Foundations: A Pacific Rim Focus. NSW: McGraw-Hill.
Bellotti, V; and K. Edwards. (2001). “Intelligibility and accountability: human considerations in context-aware systems”. Human-Computer Interaction. (vol 16), 193–212.
Coppers, S. (2019). “Fortunettes: Feedforward about the future state of GUI widgets”. Proceedings of the ACM on Human-Computer Computer Interaction. (vol  20), 1–20.
Djajadiningrat, T. (2002). “But how, Donald, tell us how?: on the creation of meaning in interaction design through feedforward and inherent feedback”. Proc. of Designing Interactive Systems. DIS ’02, ACM (London, England).
Gaver, W. (1991). “Technology affordances”. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems: Reaching Through Technology, New York: NY, US, ACM Press.
Gibson, J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston, MA, USA: Houghton Mifflin Company.
Hartson, H. R. (2003). “Cognitive, physical, sensory, and functional affordances in interaction design”. In Behaviour and Information Technology. (vol 22), 315-338.
Heyer, Clint. (2018). “Designing for Coping”. Interacting with Computers. (vol 30), 1–32.
Kaptelinin, V; and B. Nardi. (2012). Affordances in HCI: toward a mediated action perspective”. Proceedings of the 2012 ACM annual conference on Human Factors in Computing Systems, CHI ’12, ACM (New York, NY, USA), 967–976.
McGrenere, J. Ho, W. (2000). “Affordances: Clarifying and evolving a concept”. Proceedings of Graphics Interface 2000. Québec: Canadian human-computer communications society press.
Norman, D. A. (1988). The Psychology of Everyday Things. New York: Basic Books.
Norman, D. A. (1999). “Affordances, Conventions, and Design”. Interactions. (vol 6), 38-41.
Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books.
Saffer, D. (2009). Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices. Indianapolis:  New Riders Press.
Sandhaus, H; and E. Hornecker. (2018). “A WOZ Study of Feedforward Information on an Ambient Display in Autonomous Cars”. The 31st Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology Adjunct Proceedings - UIST '18 Adjunct, Berlin: ACM Press.
Vermeulen, J. (2013). “Crossing the bridge over Norman’s gulf of execution: revealing feedforward’s true identity”. CHI ’13. New York: ACM press.
Wensveen, S. A. G. (2004). “Interaction frogger: a design framework to couple action and function through feedback and feedforward”. Proc. of the 5th conference on Designing Interactive Systems. New York: ACM press.
Wensveen, S. (2005). “A tangibility approach to affective interaction”. Doctoral dissertation. TU Delft, The Netherlands.
URL: https://slideplayer.com/slide/14678338