نورواستتیک (زیبایی شناسی عصب محور) و چالش های پیش روی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.30480/vaa.2014.251

چکیده

نوراستتیک زمینه علمی جدیدی در حوزه تحقیقات ادراک زیبایی و همچنین خلق هنر است. این علم به ارتباط بین نواحی از مغز انسان و سیستم‌های عصبی با ادراک زیبایی می‌پردازد. محققان و نظریه‌پردازان نورواستتیک ادراک زیبایی را دارای بنیانی بیولوژیک می‌دانند. آنها در آزمایش‌ها و مطالعات خود با استفاده از روش‌های تجربی و علمی و نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در مورد ادراک بصری و تصویربرداری مغزی و به‌کارگیری روش‌هایی چون MRI,EEG,MEG,FMRIدر تلاش هستند تا واکنش فیزیولوژیکی را به ادراک زیبایی در انسان کشف کنند. این دسته از محققان غالباً مدعی هستند که علم نورواستاتیک توانایی کشف منشأ لذت زیبایی در مغز و همچنین پاسخگویی به مسئله ادراک هنری، خلق هنر، حلق هنر، و تعیین معیارهای آن را دارد. دستاوردها و نتایج این آزمایش‌ها تاکنون دارای تناقضات و نقصان‌هایی بوده است که نشان می‌دهد دانشمندان هنوز به نظریه‌ای منسجم دست نیافته‌اند. این تحقیق در تلاش است که محدوده این علم را مشخص کرده و چالش‌هایی که بر این ادعا وارد است را بیان می‌کند. نتیجه این تحقیق با استفاده از بررسی نتایج آزمایش‌های نورواستتیک و نقدها و آرای نظریه‌پردازان صورت گرفت بیانگر این است که ادراک هنری، یک ادراک بصری صرف نبوده بلکه متغیرهایی چون عوامل تاریخی، فرهنگی و درک مفهومی از اثر در فهم هنری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها