«کالبدشکافی سه سنتزِ زمانمند دلوزی در کنش نقاشی فرانسیس بیکن با تأکید بر قیاس زیباشناختی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از مقاله فعلی روشن‌کردن سه زمانمندی دلوزی در کنش نقاشی فرانسیس بیکن با تکیه به شرح دیاگرام و قیاس زیباشناختی است.خوانش دلوز از زمان با تمرکز بر تفاوت و تکرار و درسگفتارهای کانت صورت گرفته است. بدین‌ترتیب، در زمانمندی اول، اکنون‌ها با هم همزمان‌اند و ساحت اکنون حاکی از فعل‌وانفعالات لحظه‌ای و همراستای دغدغه‌های عملی است.زمانمندی دوم، همبودی مدارهای گذشته با اکنون است.گذشته ناب، فعلیت یکی از مدارها در خاطره است که سلسله اکنون‌ها به هم می‌ریزد. با به‌هم نزدیک‌شدنِ اکنون و گذشته نسبت جدیدی حاصل می‌شود که امکان آینده از آن می‌آید و تحقق آن شیوه‌های هستن هستنده را رقم می‌زند.هر سه زمانمندی به نحوی در کنش نقاشی بیکن، قابل تحلیل است. او با طی شدن سه دقیقه یا مرحله از نیرو –امکانهای رنگ که آزادنه بر پهنه‌ی منطق نامتعین نقاشی جا خوش کرده‌اند، به قاعده‌ای که دیاگرام به منزله نسبت‌های نیروها القا می‌کند گوش می‌سپارد و سپس به تنظیم سایر قسمت‌ها با فرمان ِ دیاگرام و آرماتور پیشنهادی‌اش می‌پردازد. قیاس زیباشناختی جاری در دیاگرام بر اساس مدولاسیون و تشابه غیرمشابه یا تفاوتی شبیه عمل می‌کند. زمان اصیل مربوط به روابط اصیل است که دیاگرام القا می‌کند و انواع زمان‌های دیگر در اثر را زیر کنترل خود می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آفرین، فریده. (1398). «واکاوی و شرح نقش نماد در فلسفه و زیباشناسی کانت». پژوهش‌های فلسفی. (شماره 26)، 24-1.
آفرین، فریده، و اشرف‌السادات موسوی‌لر. (1394). «هستی‌شناسی ریتم در نقاشی نزد دلوز با تأکید بر زیباشناسی». شناخت. (شماره 72)، 30-7.
بیکن، فرانسیس، و میشل آرشمبو. (1380). فرانسیس بیکن در گفتگو با میشل آرشمبو. ترجمه قاسم روبین، تهران: نیلوفر.
بیکن، فرانسیس، و دیوید سیلوستر. (1388). گفتگوهای دیوید سیلوستر با فرانسیس بیکن. ترجمه شروین شهامی پور. تهران: نظر.
بوگن، جیمز. (1387). «تراکتاتوس ویتگنشتاین». ترجمه ابوالفضل حقیری. ذهن. (شماره 35-34)، 162-111.
بونگه، ماریو. (1395). فرهنگنامه فلسفی. ترجمه علیرضا امیرقاسمی. تهران: اختران.
دلوز، ژیل. (1389الف). فلسفه نقادی کانت، رابطه قوا. ترجمه اصغر واعظی. تهران: نشر نی.
دلوز، ژیل. (1389ب). فرانسیس بیکن: منطق احساس. ترجمه حامد علی‌آقایی. تهران: حرفه هنرمند.
دلوز، ژیل. (1391). نیچه و فلسفه. ترجمه عادل مشایخی. تهران: نشر نی.
دلوز، ژیل. (1396). انتقادی و بالینی. ترجمه زهره اکسیری پیمان غلامی و ایمان گنجی. تهران: نشربان.
سارتر، ژان پل. (1394). تعالی اگو. ترجمه عادل مشایخی. تهران: ناهید.
کوندرا، میلان. (1384). «فرانسیس بیکن تصویرگر هراسی دردناک». ترجمه کوروش صفی‌نیا. هفت. 20-24، (URL 2).
صرامی، عاطفه، و اصغر فهیمی فر. (1397). «تصویر، ایماژ و ادراک بصری». هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی. (شماره 23)، 12-5.
مشایخی، عادل. (1392)، دلوز، ایده، زمان. تهران: بیدگل.
مشایخی، عادل. (1393). «منطق تکوین زمان در تفاوت و تکرار دلوز». کتاب ماه فلسفه. (شماره 81)، 61-50.
Deleuze, Gilles. )1978/03/14(.“courses on kan”. trans: Melissa McMahon, URL3.
Deleuze, Gilles. )1978/03/21(. “courses on kant”. trans: Melissa McMahon, URL3.
Deleuze, Gilles. )1978/03/28(. “courses on kant”. trans: Melissa McMahon, URL3.
Deleuze, Gilles. )1978/04/04(. “courses on kant”. trans: Melissa McMahon, URL3.
Deleuze, Gilles. )1981/03/31(. “Cours du peinture”. transcription: Cécile Lathuillère et Szarzynski Eva, URL3.
Deleuze, Gilles. (1989). Cinema 2: The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson and Robert Gatela, London: The Athlon Press.
Deleuze, Gilles. (1990). The Logic of Sene. Trans: Constantin V.Boundas, London & New York: Continuum.
Deleuze, Gilles. (1994). Difference and Repetition. trans: Paul Patton, London & New York:Continuum.
Deleuze, Gilles. (1998). Proust et les Signes. Paris: Puf.
Deleuze, Gilles. (2003). Francis Bacon: The Logic of Sensation. Trans: Daniel W. Smith, London & New York: Continuum.
Deleuze, Gilles. (2004). “The Idea of genesis in kant`s aesthetics”. Desert Island and Other Texts. trans: Michael Taormina, Ed:David Lapoujade, New York: Semiotext(e) Foreign Agents Series.
Mitchell, W. J. T. (1984). “What Is an Image?”. New Literary History. Vol. 15, Image/Imago/Imagination (Spring), pp. 503-537. URL 4.
Wittgenstein, Ludwig. (1958). The Blue and Brown Books: Preliminary Studies for the “Philosophical Investigations”. New York: Harper & Row.
آدرس سایت:
URL 3: www.webdeleuze.com.(acess date: 2018/09/20)
URL 4: http://links.jstor.org/sici?sici=0028-6087%28 198421%29 15%3A3%3C503%3 AWIAI%3E2.O.C0%3B2-S(access date: 2019/2/25)