دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398