بررسی تأثیر شاخصه‌های زیبایی هنرهای تجسمی آشنا و غیر آشنا در زمان مواجهه با آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد هنرهای رایانه ای، دانشکده چندرسانه ای، هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چندرسانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز ایران

3 استادیار دانشکده طراحی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر برای بررسی میزان تاثیرگذاری زیبایی‌ در زمان مواجهه با آثار هنری مورد بررسی قرار گرفت. زیبایی‌شناسی از عوامل مهم و بحث‌برانگیز تاریخ هنر بوده و است و نمی‌توان تأثیر آن را نادیده گرفت. روش: مطالعه حاضر از نوع علی - مقایسه ای بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال تحصیلی 139۸ بودند. ابتدا به صورت تصادفی ساده از افرادی که واجد شرایط آزمایش بودند 30 نفر انتخاب شد، سپس سه مجموعه‌ی تصویر آماده شده که یک گروه حاوی تصاویر بدون قواعد زیبایی‌شناسی و دو گروه دیگر حاوی تصاویر عکس و نقاشی با قواعد زیبایی‌شناسی بودند به آن‌ها ارائه شد و همزمان از این افراد در باندهای فرکانسی دلتا ، تتا ، آلفا و بتا ثبت الکتروآنسفالوگرافی کمی به عمل آمد. سپس داده های استخراج شده با روش تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند و کلیه مراحل توسط نرم افزار SPSSنسخه 23 محاسبه گردید. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در باند فرکانسی آلفا بین گروه یک و دو و همچنین یک و سه وجو دارد(p <0/05). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت آثارهنری آشنا و غیر آشنا تاثیرگذاری متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها


رید، هربرت ادوارد. (1392). معنی هنر. ترجمهنجف دریابندری. تهران: علمی و فرهنگی.
تاتارکوویچ، ویلادیسلاف. (1396). تاریخ زیبایی‌شناسی. ج2. ترجمه هادی ربیعی. تهران: مینوی خرد.
بسکابادی، مونس؛ و همکاران. (1392). «نورواستتیک زیبایی‌شناسی عصب محور و چالش‌های پیش روی آن». نامه هنرهای تجسمی و کاربردی. (شماره 12)، 45-29.
موحدی، یزدان. (1396). «مقایسه تأثیر تبلیغات برند بر الگوی امواج مغزی مصرف‌کنندگان علاقه‌مند و غیر علاقه‌مند به برند». عصب روان‌شناختی. (شماره 4)، 142-131.
راماچاندران، ویلیانور. (1387). شناخت ذهن: جستجویی در نظریه‌های علمی. یزد: دانشگاه یزد.
افلاطون. (1398). جمهور. ترجمه فؤاد روحانی. تهران: علمی و فرهنگی.
بارت، رولان. (1397). اتاق روشن. ترجمه فرشید آذرنگ. تهران: حرفه نویسنده.
ملاصادقی، مریم. (1395). «تحلیل عصب‌شناختی تجربه زیبایی شناسانه بر مبنای پژوهش‌های سمیر زکی». پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه هنر.
ساداتی، ناصر؛ و بهار منبع‌چی. (1398). «نقدی بر امکان تدوین نظریه زیبایی مبتنی بر مغز (عصب محور) با تأکید بر آرا و دستاوردهای تجربی سمیر زکی». هنر و نظر. (شماره 1)، 106-93.
تاتارکوویچ، ویلادیسلاو. (1387). «تاریخ زیبایی‌شناسی توماس آکوئینی». ترجمه مینا نبئی. زیباشناخت. (شماره 19)، 64-49.
تاتارکوویچ، ویلادیسلاو. (1387). «فرم در زیبایی‌شناسی». ترجمه کیوان دوست‌خواه. هنر. (شماره 52)، 61-46.
Lu, X. (2015). “Deep multi-patch aggregation network for image style, aesthetics, and quality estimation”. Paper presented at the Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. Santiago, Chile:IEEE.
Lee, H., Lee, J., & Seo, S. (2009, July). “Brain response to good and bad design”. In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 111-120). Springer, Berlin, Heidelberg.
Larsen, S. (2006). The healing power of neurofeedback: The revolutionary LENS technique for restoring optimal brain function.  United States:  Simon and Schuster.
Elkins, J. (2005). Pictures and tears: A history of people who have cried in front of paintings: Abingdon, United Kingdom: Routledge.
Zhang, J. & Sclaroff, S. (2013). “Saliency detection: A boolean map approach”. Paper presented at the Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. Australia : IEEE.
Vidal, M. (2012). “Wearable eye tracking for mental health monitorin”. Computer Communications. (vol 35), 1306-1311.
Ettinger, U. (2003).“Reliability of smooth pursuit, fixation, and saccadic eye movements”. Psychophysiology. (vol 40), 620-628.
Starr, G. G. (2013). Feeling beauty: The neuroscience of aesthetic experience. Canada:Mit Press.
Minissale, G. (2012).“Conceptual art: A blind spot for neuroaesthetics?”. Leonardo. (vol 45), 43-48.
Colas, J. T. & Hsieh, P. J. (2014).“Pre‐existing brain states predict aesthetic judgments”. Human brain mapping. (vol35), 2924-2934.
Bruce, A. S. (2013).“Brain responses to food logos in obese and healthy weight children”. The Journal of Pediatrics. (vol 162), 759-764.
Plassmann, H. (2007).“Neural correlates of ad liking”. Paper presented at the Proceedings of the society for consumer psychology conference. Las Vegas: University of Nevada.
Ohme, R. (2010).“Application of frontal EEG asymmetry to advertising research”. Journal of Economic Psychology. (vol 31), 785-793.
Witchalls C. (2004). “Pushing the buy button. Newswee”. http://www.commercialalert.org/issues/culture/ neuromarketing/pushing-the-buy-button.
Kenning, P. & Plassmann, H. (2005). “NeuroEconomics: An overview from an economic perspective”. Brain Research Bulletin. (vol 67), 343-354.
Vecchiato, G. (2011). “Enhance of theta EEG spectral activity related to the memorization of commercial advertisings in Chinese and Italian subjects”. Paper presented at the 2011 4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (BMEI).IEEE. Shanghai, China.
Solnais, C. (2013). “The contribution of neuroscience to consumer research: A conceptual framework and empirical review”. Journal of Economic Psychology. (vol 36), 68-81.
Tolstoy, L. (1995). What is art?. UK: Penguin Books.
Pearce, M. T. (2016). “Neuroaesthetics: The cognitive neuroscience of aesthetic experience”. Perspectives on psychological science. (vol11), 265-279.
Zeki, S.) 2001(. “Artistic creativity and the brain”. Scienc. (vol 293), 51-52.
Zeki, S & Ishizu, T. (2013). “The Visual Shock of Francis Bacon: An Essay in Neuroesthetics”. Frontiers in Human Neuroscience. (vol 7), 1-15.