تحلیل عنصر فرم در زیبایی‌شناسی به مثابه نوعی از سیستم‌های نشانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر

2 دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

4 استادیار گروه فلسفه هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

تمام آثار هنری شامل عنصر مشترک فرم هستند، از سویی تمامی اشکال و فرم‌های هنری محتوای معنایی خود را از طریق رسانه‌ها و کانال‌های حسی، به شکلی تأویل‌پذیر به مخاطب منتقل می‌نمایند؛ از این نظر ساختار این عنصر قابل انطباق با ساختار سه‌گانه نشانه نزد پیرس یعنی بازنمون، تفسیر و موضوع بوده و همچنین فرآیند شکل‌گیری تجربه حسیِ فرم توام با انگاره‌های تفسیری در آثار هنری نیز مطابق با مفهوم ابداکسیون پیرس قابل صورت‌بندی است. در مقایسه فرم زیبایی شناختی با ساختارهای زبانی نیز ویژگی‌های مشترک بیانی، ویژگی مفصل‌بندی مضاعف و اطلاعات‌پایگی میان دو حوزه زبان و هنر قابل مشاهده است.
فرم در آثار هنری از نوع رمزگان متنی و ادراکی بوده و نیز در چهارچوب طرح‌واره‌های تنشی فونتانی قابل تحلیل می‌باشد. به این ترتیب الگوهای چهارگانه فرآیند تنشی در فرآیند ادراک زیبایی‌شناختی نیز قابل مشاهده هستند که با تحلیل این الگوها در حوزه‌های معماری اماکن مقدس، هنر مینیمال، معماری گالری‌های هنری و کاربرد هنر موسیقی در سینما، انطباق این الگوها را بررسی نموده‌ایم. با تحلیل تمام ویژگی‌های اشاره شده می‌توان نتیجه گرفت که عنصر زیبایی‌شناختی فرم نیز نوعی سیستم نشانه‌ای بوده و به خوبی با روش‌های پژوهش نشانه‌شناختی کلاسیک و نوین، قابل تحلیل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Form in Aesthetics as a Type of Sign System

نویسندگان [English]

  • kamran paknejad 1
  • Iraj Dadashi 2
  • Morteza Babakmoin 3
  • amir maziar 4
1 art university
2 Assistant professor, Theories Art Studies, Faculty, Tehran University of Art, Tehran, Iran
3 Associate professor, Azad University, Tehran, Iran
4 َAssistant professor, Art Philosophy, Theories Art Studies, Faculty, Tehran University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

All works of art include the common element of form as one of the most important aesthetic elements. At the same time, all forms and types of art have a variety of expressive forms that convey their semantic content through the media and sensory channels to the audience. In this sense, the aesthetic element of the form in works of art represents the most important features of sign systems. The structure of this element is compatible with Pierce's triple sign structure, namely representation, interpretation, and subject, and the process of forming the sensory experience of form, which is combined with interpretive notions in artwork, can also be formulated by Peirce's concept of abduction. Comparing aesthetic form with linguistic structures, the common expressive features as the double articulation and the information base can be seen as two sign systems shared by both language and art.
Form in the artwork has textual and perceptual codes, and can also be analyzed within the framework of Jacques Fontaine's tensive process, an analytical model of the processes of the creation of meaning in the form of modern semiotics. Thus, the four patterns of the tensive process are also visible in the process of aesthetic perception. Analyzing these patterns in sacred architecture, minimal art, gallery art architecture, and the application of music in cinema, we examined the conformity of these patterns. By analyzing all the above-mentioned features presented in the text, it can be concluded that the aesthetic element of the form in works of art is also a type of sign system and can be well analyzed by classical and modern semiotic research methods. It should be pointed out that this research is an analytic-descriptive study.
All works of art include the common element of form as one of the most important aesthetic elements. At the same time, all forms and types of art have a variety of expressive forms that convey their semantic content through the media and sensory channels to the audience. In this sense, the aesthetic element of the form in works of art represents the most important features of sign systems. The structure of this element is compatible with Pierce's triple sign structure, namely representation, interpretation, and subject, and the process of forming the sensory experience of form, which is combined with interpretive notions in artwork, can also be formulated by Peirce's concept of abduction. Comparing aesthetic form with linguistic structures, the common expressive features as the double articulation and the information base can be seen as two sign systems shared by both language and art. Form in the artwork has textual and perceptual codes, and can also be analyzed within the framework of Jacques Fontaine's tensive process, an analytical model of the processes of the creation of meaning in the form of modern semiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • form
  • sign system
  • abduction
  • semiosis process
  • tensive process