دوره و شماره: دوره 14، شماره 34، دی 1400 
تحلیل عنصر فرم در زیبایی‌شناسی به مثابه نوعی از سیستم‌های نشانه‌ای

10.30480/vaa.2020.2488.1382

کامران پاک نژاد راسخی؛ ایرج داداشی؛ مرتضی بابک معین؛ امیر مازیار