دوره و شماره: دوره 14، شماره 32، تابستان 1400 
6. بررسی عوامل موثر بر تفکر شهودی طراحان در فرایند طراحی

10.30480/vaa.2021.3165.1504

علیرضا اژدری؛ کاوه تبیانی؛ ابراهیم باقری طالقانی