بررسی خوانش تکوینی در مطالعه آثار طراحی گرافیک معاصر ایران (مطالعه موردی: طرح جلد رمان «نان سالهای جوانی»)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه هنر، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام شهر، ایران

3 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

5 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.30480/vaa.2020.2705.1419

چکیده

پیوستگی دو حوزه خوانش و خلق آثار هنری، نمایانگر این امر است که ارتقای هر یک، سبب رشد کیفی حوزه دیگر می‌شود. روند خلقتکامل شاخه‌های هنری نشان می‌دهد که خوانش مناسب و پرداختن به چگونگی خلق آثار هنری می‌تواند موجب ارتقای آفرینش‌های هنری آتی گردد. این جستار با این فرض که نقد‌تکوینی دارای مؤلفه‌هایی است که می‌تواند در خوانش آثار طراحی گرافیک مؤثر واقع شود و درنتیجه گامی در جهت رشد کیفی این آثار و به تبع آن فرهنگ دیداری جامعه برداشته شود به پژوهش می‌پردازد و با مرور مبانی‌نظری حوزه‌های طراحی‌گرافیک و نقد‌تکوینی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری، سپس در راستای روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی، ، تحلیل و مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این راستا طرح جلد رمان «نان سالهای جوانی» از شاخه گرافیک فرهنگی به‌عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب و به شیوه تکوینی‌ مورد بازخوانی قرار گرفته‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قابلیت‌ها ی نقد‌‌تکوینی چون تمرکز بر فرایند و ارائه درک بهتری از متن، شناخت مؤلف، خلاقیت و تخیل هنری او، شیوه‌ها و اسلوب‌های اجرا با مسیری که در طراحی اثر گرافیکی طی می‌شود همخوانی و تناسبات لازم را دارد لذا رویکرد تکوینی در نقد آثار گرافیکی می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب برای خوانش این آثار موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها