نیازسنجی در خصوص الزامات طراحی وسیله کمک آموزشی برای کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.30480/vaa.2020.1769.1234

چکیده

اختلال یادگیری ریاضی مسبب آسیب های جبران ناپذیری در کودکیست، در شرایطی که استفاده از ابزار آموزشی از سوی درمانگران این کودکان لازمه آموزش به آنها عنوان شده، هنوز به حدکافی چنین محصولاتی طراحی نشده اند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی نیازهای کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی در دوره کاردرمانی و همچنین استخراج ویژگیهای محصول کمک آموزشی جهت استفاده در زمان تدریس بوده است. در این پژوهش کاربردی، حجم نمونه 129 نفر محاسبه شده است. (78 دانش آموز، 3 درمانگر، 48 نفر از والدین). عدم سهولت ورود به مدارس موجب شد مدارس به شیوه گلوله برفی انتخاب شوند و انتخاب افراد به روش تصادفی انجام گرفت. همچنین سلیقه 20 کودک در انتخاب محصولات کمک آموزشی بررسی شد. پایایی پرسشنامه ها به روش باز آزمایی(با مقدار همبستگی784/0) و آلفای کرونباخ (812/0) مورد تایید قرار گرفته وبرای تحلیل یافته ها به کمک نرم افزار spss22 ، از آزمون کای دو استفاده شد. یافته ها نشان داد امکان آموزش مفاهیم زیربنایی 67/41% و داشتن طرح و رنگ و جنس جذاب 78/34% برترین اولویت ها در طراحی این وسایل برشمرده شد. (p <0.05) در این پژوهش 10 ویژگی وسیله ای کمک آموزشی مختص این کودکان استخراج و بر اساس آن محصولی طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها