بررسی عوامل موثر بر تفکر شهودی طراحان در فرایند طراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، رشته طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.30480/vaa.2021.3165.1504

چکیده

شهود یک توانایی ذهنی بر اساس نظام دانش ناخودآگاه است که نقش اساسی را در فرایند های خلاقه بازی می‌کند و در کنار استدلال خودآگاه، بنیان فکری انسان را تشکیل می‌دهند. طرّاحی به عنوان یک فعّالیت پیچیده شناختی نیازمند استفاده مناسب از هر دو توانمندی است اما متاسفانه در جامعه دانشگاهی، تاکید صرف بر روی توانایی های استدلالی برای حل مسائل طراحی باعث شده است که طراحان شناخت مطلوبی از شهود نداشته باشند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثّر بر شهود در حوزه طراحی است و سعی شده است مهمترین عواملی که بر شهود طراحان در ایده پردازی و حل مسئله موثر هستند شناسایی شده و معرفی گردند تا به عنوان بنیانی برای توسعه روش های توانمندسازی تفکّر شهودی در فرایند طرّاحی استفاده گردند. اطّلاعات مورد نیاز به دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با کاربرد ابزارهای اصلی مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده و داده های آماری به شیوه توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش شامل معرفی عوامل موثّر بر شهود طراحان در فرایند طراحی است که می‌توانند برای توسعه روش ها و ابزارهایی در جهت تقویت تفکّر شهودی و زمینه سازی بروز رخدادهای شهودی در طرّاحی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها