اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کامران افشار مهاجر

ارتباط تصویری دانشیار، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی-دانشگاه هنر

ntk.journalgmail.com
66728845

سردبیر

صمد سامانیان

صنایع دستی استاد آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

ntk.journalgmail.com

مدیر داخلی

عادله محتشم

حفاظت و مرمت آثار و اشیاء فرهنگی- تاریخی مدیر داخلی

ntk.juornalgmail.com
021-66728845
0000-0002-8369-5498

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

هنر و معماری استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

jhz.ut.ac.ir
fineartjut.ac.ir
02166415282

کامران افشار مهاجر

هنرهای تجسمی دانشیار گروه آموزشی ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر

pr.artunigmail.com
66759381

ابوالقاسم دادور

دانشیار دانشگاه الزهرا

a.dadvaralzahra.ac.ir

محمد خزایی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

mohamad.khazaeigmail.com

غلامعلی حاتم

هنر استاد گروه آموزشی دانشگاه هنر

hatm.gholamaligmail.com

مهدی حسینی

نقاشی استادگروه آموزشی نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر

mehdi.hsseini43yahoo.com

یاسمن خداداده

هنرهای تجسمی استاد دانشکده ی هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

khodadade@ ut.ac.ir
khodadadeut.ac.ir
02166461504

جلال الدین سلطان کاشفی

نقاشی دانشیار گروه آموزشی نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر

kashefiart.ac.ir

اصغر جوانی جونی

دانشیار گروه نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

a.javaniaui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

الریش مارزلف

عضو آکادمی علوم آلمان

umarzolgwdg.de

ویراستار

مصطفی لعل شاطری

دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

ntk.journalgmail.com

صفحه آرا

حسین ناصری

دانشگاه هنر

hn3373gmail.com