دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

روایت شناسی دیداری: تحلیل روایت های ایستا و متوالی در تصاویر بر پایۀ روش «گینگر هوروت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.30480/vaa.2021.3157.1501

احد وریجی؛ ایرج داداشی


تبارشناسی هنرمندان نجار تبرستان در قرون 9 و 10 هجری قمری بر اساس کتیبه‌های در و صندوق قبر چوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.30480/vaa.2021.3324.1536

محمد مدهوشیان نژاد


معناداری مؤلفه های شباهت و تفاوت در بیان هویت و تأثیرگذاری آن در گرافیک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.30480/vaa.2022.3685.1612

مرجان صلواتی؛ محمد اکوان؛ پرناز گودرزپروری؛ محمد خزایی