دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 1-133 (پاییز و زمستان)