دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهمن 1389 
ملاحظات انتقادی «تاریخ هنر» در تحلیل تاریخ سنتی هنر

صفحه 19-31

10.30480/vaa.2011.642

اپه نا اسفندیاری؛ سید موسی دیباج؛ حبیب الله ایت اللهی