دوره و شماره: دوره 16، شماره 41، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

گفتمان بازنمایی عیّاران در نقاشی عصر صفوی

10.30480/vaa.2022.4370.1767

کیوان حق نظری؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ بهزاد برکت


سنجش الگوی آموزش فرایند تفکر خلاقیت در طراحی قبل و بعد از آموزش

10.30480/vaa.2023.4638.1809

مرضیه اله دادی؛ مریم حبیبی؛ مریم خلیلی؛ محسن صفار دزفولی؛ بهاره نجاتی