دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، بهمن 1396 
نقد نشانه شناختی آثار هنرسنتی در منتخبی از عکس های دوره قاجار

صفحه 27-46

10.30480/vaa.2018.612

مهین سهرابی نصیر ابادی؛ فاطمه ندرپور؛ موسی حیدری یگانه