دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 5-135 
3. شاخصه های تشخیص حروف در الفبایِ خط های اسلامی

صفحه 33-60

10.30480/vaa.2017.373

کامران افشار مهاجر؛ سودابه صالحی؛ امیر فرید


7. الزامات طراحی برنامه درسی رشته طراحی صنعتی در ایران

صفحه 121-135

10.30480/vaa.2017.408

جواد حاتمی؛ مصطفی شاه‌محمدی؛ وحید چوپانکاره؛ مرضیه یادگار تیرانی