دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اسفند 1395، صفحه 5-135 
الزامات طراحی برنامه درسی رشته طراحی صنعتی در ایران

صفحه 121-135

10.30480/vaa.2017.408

جواد حاتمی؛ مصطفی شاه‌محمدی؛ وحید چوپانکاره؛ مرضیه یادگار تیرانی